Orzeczenia i decyzje

W tej zakładce będą Państwo mogli zapoznać się z ciekawymi orzeczeniami sądowymi lub orzeczeniami organów administracji.

1.Zasady wypłaty i rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Nr 108/2009

Dotacja jest przyznawana na każdego ucznia (wychowanka przedszkola) faktycznie korzystającego ze szkoły lub przedszkola na terenie miasta. Nie ma więc podstaw prawnych do ograniczania kwoty przyznanej dotacji przy jej rozliczaniu do liczby uczniów, jaka była planowana przy składaniu wniosku o przyznanie dotacji.

 tekst dokumentu: RIO Lublin nr 108_2009

_________________________________________________________________________________

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 4 września 2008 r., IV CSK 204/2008

Roszczenie o dotację należną szkole (także placówce) niepublicznej zgodnie z przepisami art. 90 ustawy o systemie oświaty może być dochodzone przed sądem powszechnym.

tekst dokumentu: SN wyrok IV CSK 204_2008

 _________________________________________________________________________________

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 29 listopada 2012 r. – sygn. II GSK 1609/11

Ustalenie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego trybu udzielania i rozliczania dotacji nie jest równoznaczne z merytorycznym rozliczaniem i kontrolą wykorzystania dotacji. Wyłącznie dopuszczalną formą kontroli przyznanej dotacji może być rozliczenie faktycznej liczby uczniów, na których przyznano dotację, jako że dotacja ma charakter podmiotowy. Nie podlega rozliczeniu dotacja w zakresie kierunków jej wykorzystania – celowości. 

tekst dokumentu: NSA wyrok – II GSK 1609_11

_________________________________________________________________________________

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, IV Wydział Cywilny

z dnia 31 marca 2014 r., – sygn. IV C 1277/13

“(…) spór publicznoprawny może być łatwo przekształcony w sprawę cywilną w znaczeniu materialnym poprzez przedstawienie roszczenia osoby prowadzącej szkołę  lub placówkę niepubliczną nie jako roszczenia o świadczenie dotacji, lecz naprawienie szkody wyrządzonej na skutek jej niewypłacenia lub niewłaściwego wyliczenia. (..), w ocenie Sądu rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w tym odszkodowania z tego tytułu, należy do kognicji sądu powszechnego”.

tekst dokumentu: Orzeczenie SO Warszawa_31 marca 2014

2. Zasady ustalania wysokości dotacji w gminach

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 27 marca 2013 r. – II GSK 321/2013

Czynność przyznawania i obliczania dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty jako akt stosowania prawa wymaga kontroli sądu administracyjnego pod względem zgodności z prawem.

tekst dokumentu: NSA postanowienie – II GSK 321_2013

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 9 października 2013 r. – II GSK 1433/13

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, iż czynność przyznawania i obliczania dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, jako akt stosowania prawa wymaga kontroli sądu administracyjnego pod względem zgodności z prawem.

tekst dokumentu: NSA postanowienie – II GSK 1433_13

_________________________________________________________________________________

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnie 26 marca 2013 r., II GSK 2404/11

Reasumując, kwota wydatków stanowiąca podstawę obliczenia dotacji o jakiej mowa w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, to ogólna kwota wydatków zaplanowanych w budżecie jako tych, które są ponoszone na utrzymanie jednego ucznia w przedszkolu publicznym. Kwota ta nie podlega pomniejszeniu o sumy stanowiące równowartość dochodów przeznaczonych na pokrycie danego wydatku.

tekst dokumentu: NSA wyrok – II GSK 2404_11

_________________________________________________________________________________

3. Sprawy budowlane/lokalowe

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 6 grudnia 2012 r., VII SA/Wa 1785/2012

Podkreślenia wobec tego wymaga, że utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji powinno mieć miejsce wówczas, gdy dokonana przez organ odwoławczy ocena sprawy jest zbieżna ze stanowiskiem organu pierwszej instancji, musi ono być konsekwencją stwierdzenia, że decyzja organu pierwszej instancji jest prawidłowa. W przypadku natomiast, gdy ocena organu odwoławczego różni się istotnie od oceny organu I instancji, niedopuszczalnym jest wydanie rozstrzygnięcia na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. Warto zauważyć, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że w sytuacji, gdy organ odwoławczy uznaje, że decyzja organu I instancji o wniesieniu sprzeciwu nie odpowiada prawu, a upłynął już termin do jego wniesienia, powinien ograniczyć się do uchylenia takiej decyzji i umorzenia postępowania.

 tekst dokumentu: WSA Warszawa – VII SA_Wa 1785_12

_________________________________________________________________________________

 Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

z dnia 7 stycznia 2014 r. – WOP.7721.1340.2013.DP

W przedmiotowym obiekcie przebywała dopuszczalna dla punktu przedszkolnego liczba dzieci. Również wyposażenie obiektu nie może przesądzać, że w sprawie mamy do czynienia z przedszkolem niepublicznym a nie z punktem przedszkolnym, gdyż to przy obu sposobach uzytkowania może być podobne. MWINB nie podziela stanowiska PINB w Piasecznie dotyczącego charakteru prowadzonej w budynku przy ul. (…) w (…), gm. Lesznowola działalności gospodarczej i interpretacji związanej z “niewielką grupą dzieci”, gdyż ta nie znajduje oparcia w zacytowanym na wstępie rozporządzeniu z 2010 r., / rozporządzenie w sprawie  innych form wychowania przedszkolnego /

tekst dokumentu: Decyzja MWINB – 7 styczeń 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*