Miesięczne archiwum: wrzesień 2015

WAŻNE – Zbliża się termin składania wniosków o dotacje

30 września to nieprzekraczalny termin składania wniosków o udzielenie dotacji w następnym roku. Należy przypomnieć, że obowiązek taki jest określony przepisami ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do wszystkich dotowanych placówek niepublicznych, a także w pewnym zakresie – wczesnego wspomagania rozwoju, także placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.

Szkoły, przedszkola i inne placówki składają wnioski na formularzach (wzorach), ustalonych uchwałą rady danej gminy.

Ważne – placówki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju, zgodnie z przepisami art. 90 ust. 1a oraz art. 80 ust. 2c, składają odrębne wnioski! Złożenie samego wniosku o dotację dla przedszkola czy szkoły, bez wskazania prowadzenia wczesnego wspomagania, nie będzie podstawą do wypłacania dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Z kolei, placówki te otrzymywać będą dwie dotacje, jedną „ogólną”, liczoną od kosztów przedszkoli publicznych, a drugą dla dzieci z wczesnym wspomaganiem, obliczaną według subwencji oświatowej.

Warto jeszcze dodać, że we wniosku placówka określa PLANOWANĄ liczbę uczniów. Wiadomo, że w następnym roku może to być inna liczba, niż podana we wniosku, ale zawsze dotacja musi być wypłacana na rzeczywistą, faktyczną liczbę dzieci. Nie jest dopuszczalne ograniczanie dotacji do liczby podanej we wniosku!

Tak samo, placówki, które prowadzą wczesne wspomaganie, podają liczbę planowaną. Jeśli w danej chwili nie ma takich dzieci w placówce, to i tak warto podać jakąkolwiek liczbę na następny rok, nawet 1 dziecko, gdyż inaczej nie uzyska się prawa do dotacji nawet wtedy, gdy w ciągu roku pojawią się takie dzieci!

I na koniec jeszcze o możliwościach zmiany terminu składania wniosków o dotacje. Od 1 września obowiązuje nowy przepis art. 90 ust 2g:

„Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, ośrodek lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o których mowa w ust. 2a, 2b, 2d, 3 i 3a, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3 i 3a, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.”

Ta zmiana była już wcześniej dopuszczona ustawą z 2013, nowelizująca u.s.o. To bardzo ważny i potrzebny przepis. Ma on zastosowanie szczególnie do nowych placówek, tworzonych w trakcie roku kalendarzowego, który jest rokiem budżetowym. Pisaliśmy już o kłopotach z wnioskami placówek, które we wrześniu roku poprzedzającego nie były jeszcze zarejestrowane. Ten przepis może im pomóc. Jeśli placówka dopiero jest tworzona i nie uzyska wpisu do 30 września, a nawet nie złoży w tym czasie wniosku o spis, zawsze może ubiegać się u wójta czy burmistrza o odstąpienie od terminu i zgodę na złożenie wniosku później, gdy już będzie zarejestrowana. Pozwoli to uniknąć kłopotliwych sporów, czy dotację należy wypłacać w nowym roku. Tak samo, placówki otwierane w trakcie roku, np. od 1 września, mogą ubiegać się o dotacje już od tej daty, a nie od 1 stycznia następnego roku.

Jest tylko jeden problem – decyzje organu gminy w tych sprawach są fakultatywne i uznaniowe, w praktyce zależeć będą od dobrej woli wójta, stanu gminnej kasy i możliwości budżetowych wypłacenia takiej dotacji. Niestety, w tym zakresie placówki zdane są na łaskę organu gminy. Natomiast warto występować z takimi wnioskami jak najprędzej, nie czekając na upływ terminu 30 września.

autor: Robert Kamionowski, radca prawny