Miesięczne archiwum: wrzesień 2014

Czy przed złożeniem wniosku o dotację musimy zarejestrować przedszkole?

W maju tego roku nasza kancelaria skierowała do Najwyższej Izby Kontroli wystąpienie dotyczące interpretacji art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Przepis ten stanowi, że „Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia (…) – pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.”

Dotychczas Najwyższa Izba Kontroli, a za nią także Regionalne Izby Obrachunkowe prezentowały stanowisko, że ze zwrotu „osoba prowadząca przedszkole niepubliczne” wynika, iż wniosek o dotację powinien być poprzedzony wpisem przedszkola do ewidencji placówek oświatowych. W konsekwencji takiej interpretacji, w Polsce przedszkola należałoby zakładać najpóźniej do 30 września danego roku, a następnie przez kolejny kwartał prowadzić działalność bez dotacji, ponieważ dotację można uzyskać dopiero od stycznia kolejnego roku kalendarzowego.

W wystąpieniu do NIK wskazywaliśmy, że ta wykładnia przyjęta przez Izbę jest nieprawidłowa i bardzo szkodliwa dla działalności przedszkoli niepublicznych (i nie tylko przedszkoli, ale także innych placówek, składających wnioski o udzielenie dotacji).

W naszej ocenie nie można całej interpretacji przepisu opierać wyłącznie na słowie „prowadząca”, które zdaje się wskazywać, że osoba występująca o dotację przedszkolną musi już wcześniej (to jest przed dniem złożenia wniosku) prowadzić przedszkole niepubliczne.

W naszej ocenie, odnosząc się do „osoby prowadzącej przedszkole” przepis art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty wyłącznie wskazuje na podmiot, który obowiązany jest złożyć w określonym terminie wniosek o dotację, a nie na stan organizacyjny przedszkola. Czy więc z przepisu określającego, jaki podmiot ma złożyć wniosek o dotację, można wywodzić dodatkowe obowiązki po stronie tego podmiotu, które nie są wprost przewidziane w ustawie?

Wydaje się, że celowo w przepisie tym nie wskazano na przedszkole lub też dyrektora przedszkola, ponieważ na wczesnym etapie organizacyjnym dyrektora przedszkola może jeszcze formalnie nie być. Wniosek ma więc złożyć podmiot prowadzący – tj. jeden z podmiotów określonych w art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Chodzi więc o podmiot, który będzie organem prowadzącym przedszkole niepubliczne. Norma prawna zawarta w przepisie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty odnosi się więc wyłącznie do podmiotu i terminu złożenia wniosku o dotację przedszkolną – w żadnym razie do stanu organizacyjnego przedszkola.

W odpowiedzi Najwyższa Izba Kontroli zobowiązała się przekazać pismo do szczegółowej analizy swojego Departamentu Prawnego i Kontroli Orzeczniczej. Wskazano także, że zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zalecenia pokontrolne NIK dotyczą wyłącznie podmiotu kontrolowanego, a ich niewykonanie nie wiąże się dla takiego podmiotu z żadnymi sankcjami. Wydaje się, że NIK stara się więc bagatelizować skutki prezentowanej przez siebie wykładni prawa, wskazując na jej niewiążący charakter.

Problemem jest oczywiście to, że Regionalne Izby Obrachunkowe, a także same gminy, powołując się na stanowiska NIK odmawiają dotacji osobom, które wg. stanu na 30 września nie zdążyły wpisać placówki do ewidencji działalności oświatowej w danej gminie.

Z niecierpliwością oczekujemy więc dalszego stanowiska NIK, w szczególności odnośnie wyników analizy Departamentu Prawnego i Kontroli Orzeczniczej. Będziemy też Państwa informować o dalszych działaniach podjętych w sprawie.

Poniżej udostępniamy szczegółową korespondencję z Najwyższą Izbą Kontroli w ww. sprawie.

korespondencja NIK

 autor: Lech Gniady

Opodatkowanie wynagrodzenia dyrektora

Ustawa o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 827) wprowadziła m.in. zmianę art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d Ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2013 r. poz. 87 z późn. zm.) (dalej: u.s.o.). Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 roku, jasno i bezpośrednio określono, że dotacje mogą być wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola czy innej formy wychowania przedszkolnego, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego.

Pojawiły się w związku z tym wątpliwości, czy wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole niepubliczne oraz pełniącej funkcję dyrektora tej placówki korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

W pierwszej kolejności, należy zauważyć, iż osoba fizyczna prowadząca niepubliczne przedszkole uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które stanowią źródło przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361) (dalej: u.p.d.o.f.). Wynika to z faktu, iż w świetle definicji działalności gospodarczej, zawartej w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., prowadzenie niepublicznych szkół, o których mowa w u.s.o., jest rodzajem aktywności określonej jako „działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Mimo, że art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi, iż prowadzenie przedszkola nie jest działalnością gospodarczą, to na potrzeby podatku dochodowego przychody uzyskane w wyniku prowadzenia przedszkola traktuje się jak przychody z działalności gospodarczej.

Co więcej, zgodnie z ustawą podatkową nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika. Wartość pracy osoby pełniącej funkcję dyrektora przedszkola lub pracownika dydaktycznego – nie stanowi więc kosztu uzyskania przychodu z tej działalności.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f. dotacja stanowi przychód z działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania. Stosownie natomiast do art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dotacji. Nie należy ujmować ich zatem w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Podsumowując, dotacja nie stanowi dla osoby fizycznej prowadzącej przedszkole czy szkołę oraz pełniącej funkcję dyrektora tej placówki, wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 129 u.p.d.o.f. Wynagrodzenie za pracę w niepublicznych szkołach nie stanowi w takiej sytuacji odrębnego (powtórnego) źródła przychodów. (źródło: IPTPB1/415-368/13-4/AP)

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznych indywidualnych interpretacjach podatkowych, m.in. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB1/415-231/14-2/AP z 2.07.2014r.; Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ILPB1/415-353/14-2/TW z 11.06.2014r.; Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPB1/415-272/14/AK z 3.06.2014r.; Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPB1/415-106/14/AK z 10.04.2014r.

Wprawdzie interpretacje te mają wiążący skutek wyłącznie w sprawach, w których zostały wydane, to jednak ilość pozytywnych interpretacji w tym zakresie pozwala przypuszczać, że stanowisko to jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe.Niemniej jednak w celu wyeliminowania ryzyka podatkowego w zakresie opodatkowania wynagrodzenia dyrektora przedszkola niepublicznego, każdorazowo zalecane jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

autor: Anna Mata, doradca podatkowy