Miesięczne archiwum: listopad 2019

Sąd Najwyższy potwierdził: zaniżonych dotacji sprzed 2017 r. można dochodzić w sądzie cywilnym

Sądy cywilne wielokrotnie w ostatnich latach, po wejściu w życie najpierw w 2017 r. przepisów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, a następnie od 1 stycznia 2018 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, odrzucały pozwy dotyczące zaniżonych dotacji za lata wcześniejsze, wnoszone do sądów powszechnych.

Zdaniem sądów cywilnych, od roku 2017 właściwe do rozpatrywania tych spraw stały się wyłącznie sądy administracyjne.

W naszych postępowaniach sądowych staraliśmy się dowodzić, że takie stanowisko sądów jest absolutnie błędne, a zaniżone dotacje za okresy co najmniej do roku 2017, mogą i powinny być dochodzone wyłącznie na drodze cywilnej przed tymi sądami. Na szczęście, sądy przychylały się do takiego stanowiska, ale zdarzało się dosyć często, że w innych sprawach nadal pozwy były odrzucane.

Sprawa stała się tak poważna i niejednoznaczna, że jeden z sądów zwrócił się do Sądu Najwyższego o definitywne rozstrzygnięcie tej kwestii w formie uchwały.

Na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2019 r. Sąd Najwyższy taką uchwałę podjął:

Artykuł 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (jedn. tekst: Dz.U.  z 2017 r., poz. 2203) nie  wyłącza drogi sądowej do dochodzenia po dniu 1 stycznia 2018 r. w postępowaniu przed sądem powszechnym roszczeń dotyczących dotacji przyznawanych niepublicznym przedszkolom w okresie przed dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.).

Uchwała została opublikowana na stronie internetowej Sądu Najwyższego:

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1245-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2019

Wobec powyższego, w świetle uchwały SN, jak najbardziej możliwe jest wniesienie powództwa, dotyczącego dotacji zaniżanych przed rokiem 2017, jak dotychczas do sądu cywilnego.

Robert Kamionowski