Miesięczne archiwum: kwiecień 2024

Nowe, wyższe limity wynagrodzeń w roku 2024

Znaczące podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w roku 2024 oczywiście przełożyły się na zwiększenie limitów wynagrodzeń w placówkach publicznych i niepublicznych, finansowanych z dotacji oświatowej.

Ile wynoszą zatem limity na rok 2024?

Kwota bazowa, będąca podstawą określania wynagrodzenia minimalnego i „przeciętnego”, ustalona została na rok 2024 w wysokości 5.176,02 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego, stanowi 184% kwoty bazowej i wynosi zatem 9.523,88 zł.

Wobec tego, kwoty roczne wynagrodzeń określone jako 12-krotność 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego dla zatrudnionych w jednostkach niepublicznych, zaś 250% dla jednostek publicznych oraz przedszkoli „konkursowych”, w roku 2024 wynoszą:

– rocznie dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli konkursowych (12 x 250%): 285.716,40  zł

– rocznie dla niepublicznych przedszkoli (niebędących przedszkolami konkursowymi), oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i placówek (12 x 150%): 171.429,84 zł

Gdyby ująć to w średnich miesięcznych, były to kwoty:

Kwota miesięczna niepubliczne    14.285,82 zł

Kwota miesięczna publiczne          23.809,70 zł

Należy pamiętać, że powyższe limity w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, obowiązują w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy, czyli w pełnej wysokości dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy („na cały etat”). W przypadku mniejszego wymiaru czasu pracy, ulegają one odpowiedniemu, proporcjonalnemu zmniejszeniu, np. ½ dla połowy etatu, ¾ dla ¾ etatu itp.

Natomiast dla osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz – to jest ważne – osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – ten limit obowiązuje w pełnej wysokości i nie jest przeliczany na czas wykonywania pracy.

Robert Kamionowski