Miesięczne archiwum: kwiecień 2020

Czy TRZEBA otworzyć przedszkole 6 maja?

Wątpliwości pojawiają się w kwestii, czy rozporządzenie MEN nakazuje otwieranie przedszkoli, czy “tylko” je umożliwia? Konstrukcja prawna jest tak, że wykreślono spośród jednostek oświatowych, podlegających ograniczeniu funkcjonowania, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Co to oznacza? Tyle, że z dniem 6 maja znika ZAKAZ, wydany przez ministra, czyli rząd, ich normalnego funkcjonowania. Co nie oznacza, że przedszkola muszą i natychmiast wrócą w tryb normalnej pracy, ponieważ to organy prowadzące zawsze i tak decydują, czy zachowane i spełnione są warunki, bezpieczne i higieniczne, do ich funkcjonowania. Jeśli nie mogą zostać spełnione wymogi bezpieczeństwa, przedszkole (czy żłobek) mogą pozostać jeszcze jakiś czas zamknięte, gdy tak decyduje organ prowadzący. Ale z tym mogą wiązać się inne, poważne konsekwencje.

Pierwsza, to kwestia dotacji, gdyż organy dotujące mogą uznać, że skoro nie została przywrócona działalność opiekuńczo-wychowawcza, to przedszkole nie prowadzi prawidłowej działalności, zatem nie obejmuje opieką także swoich uczniów, zatem dotacja nie jest należna.

Druga sprawa finansowa to możliwości żądania zapłaty czesnego przez te przedszkola, które pozostaną zamknięte, pomimo, że nie będzie już takiego nakazu prawnego. Wtedy odpada już „uzasadnienie” w postaci decyzji władz, a zastosowanie będą miały wyłącznie przepisy prawa cywilnego, także co do niewykonania zobowiązań.

I wreszcie, dla samych rodziców decyzja, czy wysłać dziecko do przedszkola, czy zostać z nim w domu, wiąże się z możliwością dalszego pobierania zasiłku opiekuńczego, który jest należny wyłącznie w przypadku zamknięcia przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. Jeśli przedszkole będzie zamknięte nawet decyzją organu prowadzącego, to przesłanki ustawowe wydają się spełnione. Lecz jeśli formalnie zostanie otwarte, to w sytuacji pozostania z dzieckiem w domu, prawa do zasiłku nie będzie.

Robert Kamionowski

MEN „otwiera” przedszkola od 6 maja

Wydane i wczoraj opublikowane zostało Rozporządzenie MEN z 29 kwietnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty. Zgodnie z nim, od 6 maja mogą być otwarte przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

I znowu, jak dotychczas, ministerstwo robi wszystko rękami organów prowadzących i samorządów, określając:

„Do jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie nie jest czasowo ograniczone albo zawieszone, oraz w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2a i § 3a ust. 4, stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”.

I zgodnie z tym, na stronie MEN jest informacja o otwarciu oraz opublikowano te zalecenia GIS i MZ: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

Bardzo przekonująca jest informacja MEN, jak i dlaczego przedszkola są otwierane:

Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Decyzja rządu o otwarciu przedszkoli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. To ważny element w przywracaniu funkcjonalności placówek oświatowych. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ciekawe wobec tego, jak przedszkola i dyrektorzy będą dokonywali weryfikacji, które dzieci „nadają się” do przyjęcia, a które mogą jeszcze zaczekać w domach… I jak wobec tego podejść do kwestii płatności? Ale to nie są tematy, którymi MEN byłby zainteresowany. W informacji więcej jest retoryki, niż meritum…, np.:

Zalecamy, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych i stałych salach. W miarę możliwości w mniejszych grupach niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Zalecamy również, aby grupa przedszkolna obejmowała dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym.

Co jest, pokrótce, w owych wytycznych sanitarnych GIS i ministerstwa?

Organ prowadzący ma sporo obowiązków, bowiem:

 • Pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.
 • Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.
 • Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 • W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.
 • W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
 • Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).
 • Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.
 • Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

Dyrektorze, jak pisze ministerstwo, masz także sporo obowiązków, m.in:

 • Od 6 maja br. zorganizuj zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 • W miarę możliwości ogranicz przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
 • Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 • Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
 • Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 • Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.
 • W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.
 • W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 • Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
 • Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.

Co ważne, rodzice przed wysłaniem dzieci, powinni zgłosić chęć i uzgodnić to z dyrektorem przedszkola.

Pełna treść „wytycznych” jest na stronie MEN pod powyższym adresem. Ciekawe, jak ministerstwo wyobraża sobie wypełnienie tych wszystkich wymogów do wtorku, aby od środy dzieci mogły pójść bezpiecznie do przedszkoli? A swoją drogą, są one napisane tak bardzo infantylnie, że chyba bezpośrednio zaadresowane są do przedszkolaków…

 

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy

 

Jak informowaliśmy, na podstawie art. 15g „specustawy” z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dodanego przez ustawę z 31 marca, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, w przypadku tzw. przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia.

Na stronach m.in. MRPiPS zamieszczono wyjaśniania, jak można ubiegać się o takie dofinansowanie.

Strona z wyjaśnieniami https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

Wzór wniosku dostępny pod adresem:

https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/283e7120-2d14-4972-9ddd-d28818eda699

a także na portalu, umożliwiającym składanie wniosków elektronicznie:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=EURZAD

Alert prawny w zakresie przepisów tarczy antykryzysowej

Szanowni Państwo,

Poniżej załączamy alert prawny opracowany przez zespół kancelarii Peter Nieslen & Partners, odnoszący się do najistotniejszych zmian w prawie, związanych z nowelizacją specustawy o zwalczaniu COVID-19, jaka miała miejsce 31 marca 2020 r.

http://www.prawoiedukacja.pl/wp-content/uploads/2020/04/20200401-PNP-newsletter-COVID-19-3.pdf

Ustawa obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

Redakcja “Prawo i Edukacja”