Miesięczne archiwum: styczeń 2024

Nowe rozporządzenie w sprawie subwencji oświatowej już obowiązuje

Jak corocznie, wydane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024. Publikacja nastąpiła w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod poz. 2755.

Zachęcam do zapoznania się z aktualnymi przepisami. Zawierają one obowiązujące na rok 2024 m.in. wagi przeliczeniowe, stosowane dla ustalania subwencji dla j.s.t., a co za tym idzie, także dotacji dla jednostek oświatowych, przede wszystkim dla szkół oraz na uczniów niepełnosprawnych.

Pewnie nie będzie zaskoczeniem, ale rozwiązania obowiązujące w roku 2023 zostały właściwie bez zmian przeniesione na rok 2024. Może Ministerstwu zabrakło czasu na przygotowanie całkowicie nowych zasad? A może uznano, że są to rozwiązania bardzo dobre?

Już w roku 2023 organy prowadzące znalazły się w sytuacji drastycznego zmniejszenia niektórych dotacji, przede wszystkim na licea ogólnokształcące dla dorosłych, kształcące zarówno w formie zaocznej, jak i stacjonarnej, oraz dla szkół policealnych. Analiza obecnego Rozporządzenia na rok 2024 nie przynosi dobrych wieści. Stawki przeliczeniowe, czyli wagi dla tych szkół, pozostają na poziomie roku 2023. Oznacza to, że znowu miesięczne dotacje dla liceów dla dorosłych będą kilkuzłotowe, pozostaną na podobnym poziomie dla szkół policealnych, a lwia część dotacji ma być przekazywana na podstawie zdanych matur i egzaminów zawodowych.

Pocieszeniem będzie może to, że planowany jest wzrost finansowego standardu A, jako podstawy do obliczania poszczególnych subwencji. W roku 2023 ten wskaźnik wynosił 6898,69 zł, a zaplanowano wzrost o ok. 967 zł w stosunku do roku poprzedniego. Można zatem oczekiwać wzrostu standardu A do ok. 7860 zł.

Robert Kamionowski

Ile wynoszą limity wynagrodzeń w roku 2023?

Kończą się terminy na rozliczenie wydatkowania dotacji oświatowych za rok 2023.

Wśród częstych pytań powtarzają się o limity wynagrodzeń, określone w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dla przypomnienia, przepis ten brzmi:

  1. Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1)  pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:

a) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy – w wysokości nieprzekraczającej:

 –  250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,

 –  150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek,

aa) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kwot określonych w lit. a,

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz zadania, o którym mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.),

Kwota bazowa, będąca podstawą określania wynagrodzenia minimalnego i „przeciętnego”, w 2023 r. wynosiła 3.981,55 zł. Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego, stanowi 184% kwoty bazowej.

Wobec tego, kwoty roczne wynagrodzeń określone jako 12-krotność 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego dla zatrudnionych w jednostkach niepublicznych, zaś 250% dla jednostek publicznych oraz przedszkoli „konkursowych”, w roku 2023 wyniosły:

– W jednostkach niepublicznych 131.868,93 zł

– W jednostkach publicznych 219.781,56 zł

Gdyby ująć to w średnich miesięcznych, były to kwoty:

– Kwota miesięczna niepubliczne 10.989,08 zł

– Kwota miesięczna publiczne 18.318,13 zł

 

Jak mogą natomiast wyglądać te będą te wynagrodzenia (limity) w roku 2024?

Zakładając, że wzrost wynagrodzeń, a przede wszystkim kwoty bazowej, wyniesie zaplanowane w budżecie dokładnie 30%, to kwota bazowa w 2024 wzrośnie do ok. 5.176 zł. Wtedy średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wyniesie ok. 9.523 zł, a limity wynagrodzeń dla jednostek dotowanych zgodnie z art. 35 ust. 1 ufzo wyniosą:

– rocznie dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli konkursowych: 285.690 zł

– rocznie dla niepublicznych przedszkoli (niebędących przedszkolami konkursowymi), oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i placówek: 171.414 zł

Odpowiednio, średnie limity wynagrodzenia miesięcznie to:

– placówki publiczne 23.807 zł

– placówki niepubliczne 14.284 zł

 

Robert Kamionowski