Miesięczne archiwum: lipiec 2018

Zatrudnianie nauczycieli na umowę o pracę bez zmian

Szanowni Państwo,

Odbieram ostatnio dziesiątki telefonów od osób prowadzących w sprawie zatrudniania nauczycieli i specjalistów na umowę o pracę.

Pytacie Państwo, czy coś się zmieni, i dlaczego nie?

Ja nie znam żadnych projektów zmiany tych przepisów, chociaż także do mnie docierają pogłoski. Jednak nie ma żadnego projektu w tej sprawie.

Przeciwnie, MEN przygotowało nowelizację ustaw, m.in. Prawa oświatowego i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ale nie ma tam mowy o nowelizacji przepisów o zatrudnianiu w placówkach niepublicznych.

Informacja MEN jest pod tym adresem

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekt-nowelizacji-ustawy-prawo-oswiatowe-skierowany-do-konsultacji-spolecznych-i-uzgodnien-miedzyresortowych.html

a sam projekt ustawy opublikowano tutaj

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313102/katalog/12518250#12518250

I przy tej okazji, jak to często bywało, MEN jeszcze bardziej dociska śruby dla oświaty niepublicznej, znowu przez ograniczenie wynagrodzeń. Pamiętają Państwo przepis o limitach wynagrodzeń z dotacji 150% dla niepublicznych i 250% dla publicznych. Teraz MEN posuwa się jeszcze dalej, mianowicie chce wprowadzić taki zapis:

„a)       roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy, o którym mowa w art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) – w wysokości nieprzekraczającej:

–         250% 12-krotnego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,

–         150% 12-krotnego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek,

I dodatkowo dalsze ograniczenia:

„2a. Dotacja, o której mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–30, art. 31a ust. 1 i art. 32, może być wykorzystana na pokrycie wynagrodzenia osoby fizycznej, zgodnie z ust. 1 lit. a, wynikającego wyłącznie z jednej umowy zawartej z tą osobą fizyczną w danym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce.”,

Ten przepis ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Ja, niestety, nie mam wpływu na legislację i nowe przepisy …. Bardzo proszę, namawiam gorąco, do kierowania uwag, zastrzeżeń i problemów bezpośrednio do MEN, najlepiej wprost do Pani Minister.

Jeśli MEN będzie trwał w poczuciu dobrze wykonanej pracy, to oświata niepubliczna nic nie zyska! Tylko akcja właścicieli może obudzić ministerstwo, ze naprawdę tymi rozwiązaniami szkodzą niepublicznej oświacie, a tak naprawdę wszystko zmierza do całkowitej likwidacji niepublicznego szkolnictwa!

Robert Kamionowski

 

Punkt przedszkolny lub żłobek w lokalu mieszkalnym?

Otrzymujemy od Państwa  liczne pytania dotyczące procedury zmiany sposobu użytkowania lokali i budynków mieszkalnych wymaganej przy zakładaniu punktów przedszkolnych, żłobków i klubów dziecięcych. Z tego względu doszliśmy do wniosku, że istnieje konieczność dokonania aktualizacji naszych wpisów z lat 2013-2014.

Aktualnie sytuacja uległa zmianie niekorzystnej dla właścicieli takich obiektów, którzy nie przeprowadzili procedury zmiany sposobu użytkowania przed rozpoczęciem działalności. W ostatnich latach istotnie ewoluowała praktyka organów nadzoru budowlanego oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie.

W wyroku z dnia 5 listopada 2015 r. (sygn. akt II OSK 530/14) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego jest podjęcie w nim takiej działalności, do której mają zastosowanie inne normy:

  • z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
  • z zakresu bezpieczeństwa powodziowego,
  • pracy,
  • zdrowotne,
  • higieniczno-sanitarne,
  • ochrony środowiska bądź dotyczące wielkości lub układu obciążeń,

aniżeli normy, które miały zastosowanie względem dotychczasowego sposobu użytkowania tego obiektu budowlanego. Stanowisko to NSA podtrzymał również w ubiegłym roku (w sprawie o sygn. akt II OSK 964/15). O ile we wcześniejszym orzecznictwie oceniano niejednokrotnie, czy dane wymogi są surowsze czy nie, to w obrębie ww. orzeczeń NSA wskazał, że z punktu widzenia norm prawa budowlanego ma znaczenie tylko to, czy dla nowego sposobu użytkowania przewidziane są po prostu inne normy.

Zwrócić trzeba uwagę, że przy zakładaniu klubu dziecięcego czy punktu przedszkolnego w lokalu mieszkalnym spełnić należy określone warunki rozporządzeń dot. ww. placówek (np. warunki z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy). Takich wymogów nie stawia się zaś lokalom mieszkalnym.

Z tego względu sądy administracyjne wskazują, że wymogi w tym zakresie są po prostu inne (ani lepsze ani gorsze – tylko inne), a co za tym idzie spełniona jest przesłanka z art. 71 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym: „przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: odjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”.

W konsekwencji – niezależnie od tego, jaka była kiedyś wykładnia ministerstwa infrastruktury – w obecnym stanie prawnym, przed założeniem działalności w postaci punktu przedszkolnego lub klubu dziecięcego w lokalu mieszkalnym – trzeba przeprowadzić procedurę zmiany sposobu użytkowania.

Wprawdzie pierwotne intencje pomysłodawców tych „uproszczonych” form opieki i wychowania były inne, ale same intencje to niestety zbyt mało. Ustawodawca nie przewidział zaś żadnych wyjątków od ogólnych norm prawa budowlanego przy tego typu działalności.

autor: Lech Gniady