Limity wynagrodzeń finansowanych z dotacji w roku 2019 – uzupełnienie

Otrzymaliśmy właśnie z Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedź na pismo w tej sprawie, wyjaśniające, że zmiana ma zastosowanie od września 2019 r.

MEN pisze:

“W związku z podwyżkami dla nauczycieli wprowadzonymi ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287), w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zwiększono się o 9,6%. W ocenie ministerstwa, zwiększenie to powinno być, od września 2019 r., odzwierciedlone w kwocie ustalanej na podstawie limitu określonego w art. 35 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.”

Ponadto, “rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zostało podpisane 26 listopada 2019 r. i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 11 grudnia 2019 r. pod poz. 2387. Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi od września 2019 r. 6 141,09 zł.”

(pismo nr WST-WOOS.3532.169.2019.DC z 12 grudnia 2019)

Limity wynagrodzeń finansowanych z dotacji w roku 2019 po zmianie

Biuro Edukacji m.st. Warszawy zamieściło komunikat w sprawie zmiany limitów wynagrodzeń, finansowanych z dotacji oświatowej.

“Zgodnie z zapisami art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 z późn. zm.) dotacje mogą być przeznaczone na wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowana przedszkolnego, w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:

 • 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli tzw. konkursowych,
 • 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy – Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli (niebędących przedszkolami tzw. konkursowymi), oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i placówek.

W roku 2019 maksymalne kwoty wynagrodzeń finansowanych z dotacji określone zgodnie z powyższymi zasadami oraz z uwzględnieniem zapisów art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287) wynoszą:

 • w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli konkursowych:
  • w okresie styczeń – sierpień 2019 r.    –  14.007,98 zł,
  • w okresie wrzesień – grudzień 2019 r. –  15.352,75 zł,
 • w przypadku niepublicznych przedszkoli (niebędących przedszkolami konkursowymi), oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i placówek:
  • w okresie styczeń – sierpień 2019 r.     –   8.404,79 zł
  • w okresie wrzesień – grudzień 2019 r.  –   9.211,65 zł.”

 

Aktualizacja kwoty dotacji w październiku ważna od listopada, nie od początku roku

Po raz kolejny w październiku organy dotujące dokonywały aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

I po raz kolejny niemal wszystkie samorządy dokonały tak zwanego „wyrównania” w sposób nieprawidłowy, niezgodny z przepisami ustawy.

Muszę zwrócić uwagę na treść przepisu art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jest to przepis absolutnie jasny i naprawdę trudno powiedzieć, dlaczego większość samorządów go nie rozumie i nie stosuje.

Oto, co jest w ustawie napisane, w jaki sposób należy wypłacać zmienione stawki dotacji po zaktualizowaniu np. w październiku.

Art. 43 ust. 3 mówi: Zaktualizowana kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, obowiązuje … od pierwszego dnia listopada roku budżetowego – w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2

Powyższy przepis WYRAŹNIE określa, że zmiana stawki nie jest od października, nie od stycznia, ale od LISTOPADA !!!

Następnie przepis tego samego art. 43 ust. 4 i 5 wyjaśniają, jak należy „wypłacać zmienione stawki.

 1. Jeżeli wysokość dotacji …. uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji …., począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji ……. według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części dotacji przekazanych …. od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.
 2. W przypadku wyrównywania kwoty dotacji ….. zgodnie z ust. 4, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji ….., począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych …… od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

To bardzo ważne, gdyż policzenie zmienionej stawki poprzez podzielenie nowej podstawowej kwoty dotacji przez 12 (miesięcy) daje całkowicie inny wynik, niż w wyniku ustalenia w sposób zgodny z ustawą, jako kwoty do wypłacenia przez pozostałe 2 miesiące roku! Wtedy te -25% może nie zostać zastosowane!

W zeszłym roku publikowałem odpowiedź MEN w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, pismo to zamieszczam ponownie.2018-11-14 odpowiedź MEN na pismo PiE

MEN potwierdza, że liczenie nowej kwoty dotacji „z wyrównaniem” od początku roku jest nieprawidłowe, ponieważ nowa, zaktualizowana stawka obowiązuje od następnego miesiąca, a nie od początku roku. Ponadto, MEN na równaniu wyjaśnia i potwierdza sposób obliczenia, jakie powinny być nowe, miesięczne stawki, po dokonanej aktualizacji.

W roku 2019 pierwsza aktualizacja miała miejsce w kwietniu, druga – jak zawsze w październiku.

Oto prawidłowy wzór na obliczenie wypłat dotacji po aktualizacji:

KDU – kwota miesięczna dotacji na ucznia (KDU1 – od stycznia do kwietnia, KDU4 – od maja do października)

KRD – kwota roczna dotacji, po aktualizacji (4 – kwiecień, 10 – październik)

Aktualizacja w kwietniu: (KRD4 – 4xKDU1) : 8

Aktualizacja w październiku:  [ KRD10 – suma wypłaconych części (4xKDU1 + 6xKDU4) ] :2

Przykład liczbowy:

KRD Podstawowa kwota dotacji na początku roku = 12000 zł

KDU1 = 1000 zł (czyli 12000 : 12 m-cy = 1000 zł/m-c)

KRD4 = 12500 zł

 Po aktualizacji w kwietniu: (KRD4 – 4xKDU1) = 12500 – 4000 = 8500 zł (do wypłacenia od maja do końca roku)

: 8 = 1062,50 zł/m-c (począwszy od maja)

Czyli KDU4 = 1062,50 zł

KRD10 = 11000 zł

Po aktualizacji w październiku:

[ KRD10 – suma wypłaconych części (4xKDU1 + 6xKDU4) ] = 11000 – (4000 + 6375) = 11000 – 10375 = 625 zł

: 2 = 312,50 zł

Czyli nowa KDU10 = 312,50 zł

ALE: zgodnie z art. 43 ust. 5, średnia kwota do wypłaty za listopad i grudzień może być jedynie o 25% niższa, niż średnia arytmetyczna wypłaconych części dotacji od stycznia do października.

Wobec tego: średnia arytmetyczna wypłaconych części to 10375 : 10 = 1037,50 zł

Obniżenie o 25% daje wynik 778,12 zł

Oznacza to, że nawet przy takiej drastycznej obniżce kwoty dotacji w październiku, przedszkole MUSI dostać za listopad i grudzień dotacje nie niższe, niż 778,12 zł!

Gdyby samorząd, jak to zwykle robi, podzielił nową KRD10 przez 12 miesięcy, to wychodzi ok. 916 zł, czyli w stosunku do średniej 1037 zł obniżenie jest o zaledwie ok. 12%. Ale wtedy samorząd nakazuje „wyrównanie” od stycznia, czyli zabiera wam całą dotację z listopada, a nawet z grudnia!

I to jest właśnie różnica pomiędzy kreatywną księgowością samorządów, a działaniem zgodnym z prawem i ustawami!

Chciałbym ponownie wyrazić nadzieję, że takie wyjaśnienie trafi wreszcie do urzędników, którzy przeliczając dotacje nie tylko postępują niezgodnie z przepisem, ale też z matematyką….

autor:

Robert Kamionowski

 

Sąd Najwyższy potwierdził: zaniżonych dotacji sprzed 2017 r. można dochodzić w sądzie cywilnym

Sądy cywilne wielokrotnie w ostatnich latach, po wejściu w życie najpierw w 2017 r. przepisów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, a następnie od 1 stycznia 2018 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, odrzucały pozwy dotyczące zaniżonych dotacji za lata wcześniejsze, wnoszone do sądów powszechnych.

Zdaniem sądów cywilnych, od roku 2017 właściwe do rozpatrywania tych spraw stały się wyłącznie sądy administracyjne.

W naszych postępowaniach sądowych staraliśmy się dowodzić, że takie stanowisko sądów jest absolutnie błędne, a zaniżone dotacje za okresy co najmniej do roku 2017, mogą i powinny być dochodzone wyłącznie na drodze cywilnej przed tymi sądami. Na szczęście, sądy przychylały się do takiego stanowiska, ale zdarzało się dosyć często, że w innych sprawach nadal pozwy były odrzucane.

Sprawa stała się tak poważna i niejednoznaczna, że jeden z sądów zwrócił się do Sądu Najwyższego o definitywne rozstrzygnięcie tej kwestii w formie uchwały.

Na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2019 r. Sąd Najwyższy taką uchwałę podjął:

Artykuł 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (jedn. tekst: Dz.U.  z 2017 r., poz. 2203) nie  wyłącza drogi sądowej do dochodzenia po dniu 1 stycznia 2018 r. w postępowaniu przed sądem powszechnym roszczeń dotyczących dotacji przyznawanych niepublicznym przedszkolom w okresie przed dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.).

Uchwała została opublikowana na stronie internetowej Sądu Najwyższego:

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1245-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2019

Wobec powyższego, w świetle uchwały SN, jak najbardziej możliwe jest wniesienie powództwa, dotyczącego dotacji zaniżanych przed rokiem 2017, jak dotychczas do sądu cywilnego.

Robert Kamionowski

Dodatkowe wyjaśnienia do zasad wydatkowania dotacji na uczniów niepełnosprawnych

Biuro Edukacji m.st. Warszawy opublikowało na swojej stronie internetowej edukacja.warszawa.pl dodatkowe wyjaśnienia o zasadach wydatkowania dotacji na uczniów niepełnosprawnych. Mogą one choćby częściowo pomóc Państwu w rozwiązywaniu trudnych dylematów, jak wydatkować i rozliczać te dotacje.

Poniżej publikujemy komunikat w pełnej treści.

 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4 lutego br. Wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych od dnia 1 stycznia 2019 r. informujemy, że Biuro Edukacji otrzymało z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnienia w zakresie wydatkowania dotacji na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach niebędących przedszkolami specjalnymi, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z pismem Ministerstwa znak DWKI-WSPE.4035.329.2019.LJK z dnia 11 maja 2019 r., przepisy art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.) w sposób precyzyjny wskazują, że na wydatki ponoszone w ramach otrzymanej dotacji na wychowanka z niepełnosprawnością składają się:

 • wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnych programach zajęć oraz indywidulanych programach edukacyjno – terapeutycznych oraz zapewnienie warunków ich realizacji oraz
 • wydatki na realizację zadań innych, w wysokości niezbędnej dla realizacji zadań tych placówek wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

W opinii Ministerstwa, to organ prowadzący powinien samodzielnie określić sposób wyodrębniania wydatków na podejmowane zadania oświatowe związane z realizacją zadań wynikających z organizacji kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w celu rozliczenia się z otrzymywanej dotacji. Ministerstwo podkreśla, iż przyjęta przez organ prowadzący metoda musi być adekwatna do specyfiki funkcjonowania danej jednostki i powinna umożliwiać właściwe przyporządkowanie wydatków na cele wskazane w ustawie.

Jak sugeruje Ministerstwo, jedną z metod, w przypadku niektórych wydatków, może być metoda uwzględniająca proporcję liczby dzieci niepełnosprawnych do wszystkich dzieci w jednostce. Jednakże dobór metody oszacowania tych wydatków powinien zostać dokonany indywidualnie dla danej placówki, z uwzględnieniem specyfiki organizacji kształcenia specjalnego.

Z uwagi na powyższe informujemy, że wykorzystanie dotacji przekazanej przez m.st. Warszawa na uczniów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, niebędących specjalnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, weryfikowane będzie z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania danej placówki. Z uwagi na brak ustawowego wzoru służącego określeniu limitu tzw. wydatków innych, ponoszonych w wysokości „niezbędnej” w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie, zadaniem organu prowadzącego będzie uzasadnienie wyboru metody szacowania tych wydatków (w tym np. metody uwzględniającej proporcję liczby dzieci z orzeczeniami do wszystkich dzieci w jednostce w skali roku, lub np.  metody, w której przyjmuje się, że wydatki „inne” ponoszone są do wysokości kwoty dotacji należnej na dziecko bez orzeczenia).

Ponadto, nawiązując do wyjaśnień dotyczących wydatkowania dotacji na uczniów szkół posiadających orzeczenia pragniemy doprecyzować, iż w przypadku uczniów uczęszczających do oddziałów integracyjnych w szkołach, odrębnemu rozliczeniu podlega całość dotacji przekazanej na uczniów tych oddziałów, z uwzględnieniem dotacji na uczniów bez orzeczeń. Jak wynika jednak z konstrukcji wzoru określającego limit wydatków „innych” w szkołach niebędących specjalnymi (art. 35 ust. 5 pkt 4 ustawy), w praktyce całość dotacji otrzymanej na uczniów bez orzeczeń w oddziałach integracyjnych przeznaczona jest na  realizację zadań niezwiązanych bezpośrednio z kształceniem specjalnym.