Miesięczne archiwum: grudzień 2019

Limity wynagrodzeń finansowanych z dotacji w roku 2019 – uzupełnienie

Otrzymaliśmy właśnie z Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedź na pismo w tej sprawie, wyjaśniające, że zmiana ma zastosowanie od września 2019 r.

MEN pisze:

“W związku z podwyżkami dla nauczycieli wprowadzonymi ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287), w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zwiększono się o 9,6%. W ocenie ministerstwa, zwiększenie to powinno być, od września 2019 r., odzwierciedlone w kwocie ustalanej na podstawie limitu określonego w art. 35 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.”

Ponadto, “rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zostało podpisane 26 listopada 2019 r. i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 11 grudnia 2019 r. pod poz. 2387. Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi od września 2019 r. 6 141,09 zł.”

(pismo nr WST-WOOS.3532.169.2019.DC z 12 grudnia 2019)

Limity wynagrodzeń finansowanych z dotacji w roku 2019 po zmianie

Biuro Edukacji m.st. Warszawy zamieściło komunikat w sprawie zmiany limitów wynagrodzeń, finansowanych z dotacji oświatowej.

“Zgodnie z zapisami art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 z późn. zm.) dotacje mogą być przeznaczone na wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowana przedszkolnego, w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:

 • 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli tzw. konkursowych,
 • 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy – Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli (niebędących przedszkolami tzw. konkursowymi), oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i placówek.

W roku 2019 maksymalne kwoty wynagrodzeń finansowanych z dotacji określone zgodnie z powyższymi zasadami oraz z uwzględnieniem zapisów art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287) wynoszą:

 • w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli konkursowych:
  • w okresie styczeń – sierpień 2019 r.    –  14.007,98 zł,
  • w okresie wrzesień – grudzień 2019 r. –  15.352,75 zł,
 • w przypadku niepublicznych przedszkoli (niebędących przedszkolami konkursowymi), oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i placówek:
  • w okresie styczeń – sierpień 2019 r.     –   8.404,79 zł
  • w okresie wrzesień – grudzień 2019 r.  –   9.211,65 zł.”

 

Aktualizacja kwoty dotacji w październiku ważna od listopada, nie od początku roku

Po raz kolejny w październiku organy dotujące dokonywały aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

I po raz kolejny niemal wszystkie samorządy dokonały tak zwanego „wyrównania” w sposób nieprawidłowy, niezgodny z przepisami ustawy.

Muszę zwrócić uwagę na treść przepisu art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jest to przepis absolutnie jasny i naprawdę trudno powiedzieć, dlaczego większość samorządów go nie rozumie i nie stosuje.

Oto, co jest w ustawie napisane, w jaki sposób należy wypłacać zmienione stawki dotacji po zaktualizowaniu np. w październiku.

Art. 43 ust. 3 mówi: Zaktualizowana kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, obowiązuje … od pierwszego dnia listopada roku budżetowego – w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2

Powyższy przepis WYRAŹNIE określa, że zmiana stawki nie jest od października, nie od stycznia, ale od LISTOPADA !!!

Następnie przepis tego samego art. 43 ust. 4 i 5 wyjaśniają, jak należy „wypłacać zmienione stawki.

 1. Jeżeli wysokość dotacji …. uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji …., począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji ……. według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części dotacji przekazanych …. od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.
 2. W przypadku wyrównywania kwoty dotacji ….. zgodnie z ust. 4, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji ….., począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych …… od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

To bardzo ważne, gdyż policzenie zmienionej stawki poprzez podzielenie nowej podstawowej kwoty dotacji przez 12 (miesięcy) daje całkowicie inny wynik, niż w wyniku ustalenia w sposób zgodny z ustawą, jako kwoty do wypłacenia przez pozostałe 2 miesiące roku! Wtedy te -25% może nie zostać zastosowane!

W zeszłym roku publikowałem odpowiedź MEN w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, pismo to zamieszczam ponownie.2018-11-14 odpowiedź MEN na pismo PiE

MEN potwierdza, że liczenie nowej kwoty dotacji „z wyrównaniem” od początku roku jest nieprawidłowe, ponieważ nowa, zaktualizowana stawka obowiązuje od następnego miesiąca, a nie od początku roku. Ponadto, MEN na równaniu wyjaśnia i potwierdza sposób obliczenia, jakie powinny być nowe, miesięczne stawki, po dokonanej aktualizacji.

W roku 2019 pierwsza aktualizacja miała miejsce w kwietniu, druga – jak zawsze w październiku.

Oto prawidłowy wzór na obliczenie wypłat dotacji po aktualizacji:

KDU – kwota miesięczna dotacji na ucznia (KDU1 – od stycznia do kwietnia, KDU4 – od maja do października)

KRD – kwota roczna dotacji, po aktualizacji (4 – kwiecień, 10 – październik)

Aktualizacja w kwietniu: (KRD4 – 4xKDU1) : 8

Aktualizacja w październiku:  [ KRD10 – suma wypłaconych części (4xKDU1 + 6xKDU4) ] :2

Przykład liczbowy:

KRD Podstawowa kwota dotacji na początku roku = 12000 zł

KDU1 = 1000 zł (czyli 12000 : 12 m-cy = 1000 zł/m-c)

KRD4 = 12500 zł

 Po aktualizacji w kwietniu: (KRD4 – 4xKDU1) = 12500 – 4000 = 8500 zł (do wypłacenia od maja do końca roku)

: 8 = 1062,50 zł/m-c (począwszy od maja)

Czyli KDU4 = 1062,50 zł

KRD10 = 11000 zł

Po aktualizacji w październiku:

[ KRD10 – suma wypłaconych części (4xKDU1 + 6xKDU4) ] = 11000 – (4000 + 6375) = 11000 – 10375 = 625 zł

: 2 = 312,50 zł

Czyli nowa KDU10 = 312,50 zł

ALE: zgodnie z art. 43 ust. 5, średnia kwota do wypłaty za listopad i grudzień może być jedynie o 25% niższa, niż średnia arytmetyczna wypłaconych części dotacji od stycznia do października.

Wobec tego: średnia arytmetyczna wypłaconych części to 10375 : 10 = 1037,50 zł

Obniżenie o 25% daje wynik 778,12 zł

Oznacza to, że nawet przy takiej drastycznej obniżce kwoty dotacji w październiku, przedszkole MUSI dostać za listopad i grudzień dotacje nie niższe, niż 778,12 zł!

Gdyby samorząd, jak to zwykle robi, podzielił nową KRD10 przez 12 miesięcy, to wychodzi ok. 916 zł, czyli w stosunku do średniej 1037 zł obniżenie jest o zaledwie ok. 12%. Ale wtedy samorząd nakazuje „wyrównanie” od stycznia, czyli zabiera wam całą dotację z listopada, a nawet z grudnia!

I to jest właśnie różnica pomiędzy kreatywną księgowością samorządów, a działaniem zgodnym z prawem i ustawami!

Chciałbym ponownie wyrazić nadzieję, że takie wyjaśnienie trafi wreszcie do urzędników, którzy przeliczając dotacje nie tylko postępują niezgodnie z przepisem, ale też z matematyką….

autor:

Robert Kamionowski