Ile wynoszą limity wynagrodzeń w roku 2023?

Kończą się terminy na rozliczenie wydatkowania dotacji oświatowych za rok 2023.

Wśród częstych pytań powtarzają się o limity wynagrodzeń, określone w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dla przypomnienia, przepis ten brzmi:

  1. Dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1)  pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:

a) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy – w wysokości nieprzekraczającej:

 –  250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,

 –  150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek,

aa) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kwot określonych w lit. a,

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz zadania, o którym mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.),

Kwota bazowa, będąca podstawą określania wynagrodzenia minimalnego i „przeciętnego”, w 2023 r. wynosiła 3.981,55 zł. Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego, stanowi 184% kwoty bazowej.

Wobec tego, kwoty roczne wynagrodzeń określone jako 12-krotność 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego dla zatrudnionych w jednostkach niepublicznych, zaś 250% dla jednostek publicznych oraz przedszkoli „konkursowych”, w roku 2023 wyniosły:

– W jednostkach niepublicznych 131.868,93 zł

– W jednostkach publicznych 219.781,56 zł

Gdyby ująć to w średnich miesięcznych, były to kwoty:

– Kwota miesięczna niepubliczne 10.989,08 zł

– Kwota miesięczna publiczne 18.318,13 zł

 

Jak mogą natomiast wyglądać te będą te wynagrodzenia (limity) w roku 2024?

Zakładając, że wzrost wynagrodzeń, a przede wszystkim kwoty bazowej, wyniesie zaplanowane w budżecie dokładnie 30%, to kwota bazowa w 2024 wzrośnie do ok. 5.176 zł. Wtedy średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wyniesie ok. 9.523 zł, a limity wynagrodzeń dla jednostek dotowanych zgodnie z art. 35 ust. 1 ufzo wyniosą:

– rocznie dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli konkursowych: 285.690 zł

– rocznie dla niepublicznych przedszkoli (niebędących przedszkolami konkursowymi), oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i placówek: 171.414 zł

Odpowiednio, średnie limity wynagrodzenia miesięcznie to:

– placówki publiczne 23.807 zł

– placówki niepubliczne 14.284 zł

 

Robert Kamionowski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*