Miesięczne archiwum: czerwiec 2014

Kolejny wyrok sądu na rzecz naszego klienta

Tym razem Sąd Okręgowy w Siedlcach po niezbyt długim postępowaniu wydał w dniu dzisiejszym wyrok, w którym zasądził na rzecz przedszkola znaczne odszkodowanie z tytułu zaniżonej dotacji. Miasto zaniżało dotacje poprzez zaliczanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wydatków i liczby uczniów przedszkoli, co powodowało znaczące zmniejszenie kosztów (wydatków bieżących) przedszkoli publicznych, stanowiących podstawę naliczania dotacji.

Po tym wyroku, po raz kolejny potwierdzającym słuszność naszego stanowiska, otwarta jest droga do dochodzenia dalszych roszczeń, także w innych gminach.

Przypomnę, że to kolejny w ciągu niewielu miesięcy wyrok zasądzający odszkodowanie na rzecz przedszkola od gmin, które nierzetelnie naliczały dotacje. Po innym wyroku gmina, która przegrała proces, po naszym wezwaniu już bez sądu wypłaciła odszkodowanie za zaniżone dotacje innych lat, oraz bardzo znacząco podniosła kwotę dotacji bieżącej!

Wszystkim zainteresowanym placówkom, które chciałyby sprawdzić, czy ich dotacje są prawidłowe i ewentualnie dochodzić odszkodowań, oferuję oczywiście pomoc naszego zespołu prawnego.

Kontakty mailowe: kontakt@prawoiedukacja.pl ; rk@pnplaw.pl

Autor: Robert Kamionowski

Ministerstwo Infrastruktury bierne w sprawie punktów przedszkolnych

Pismem z dnia 22 maja 2014 r.,  w odpowiedzi na nasz wniosek odnośnie prac legislacyjnych dot. wymogów budowlanych stawianych punktom przedszkolnym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało, że nie zakłada prac legislacyjnych w tym zakresie.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczyła kontrowersji przy zakładaniu punktów przedszkolnych. W pisemnym stanowisku Ministerstwa Infrastruktury z 2008 r. zapewniano, że zakładania punktu przedszkolnego w lokalu mieszkalnym nie powoduje konieczności zmiany sposobu uzytkowania lokalu. Tymczasem organy nadzoru budowlanego a także starostwa powiatowe niejednokrotnie zajmują stanowisko odmienne. Wobec nieprecyzyjnych przepisów w tym zakresie występowaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o podjęcie działań (w tym działań legislacyjnych) zmierzających do usunięcia takiego stanu niepewności. Niestety pomimo pozytywnej reakcji ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury nie zamierza w tym zakresie podejmować żadnych działań legislacyjnych.

W związku z tą odpowiedzią będziemy kierować dalsze pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do Prezesa Rady Ministrów. Sprawa wymaga bowiem jednoznacznego przesądzenia – a tym samym odpowiednich zmian legislacyjnych, co zdecydowanie ułatwiłoby podejmowanie decyzji w zakresie otwierania tych form wychowania przedszkolnego.

Poniżej treść pisma Ministra Infrastruktury.

Pismo_ministra_infrastruktury

 

autor: Lech Gniady

Jeszcze raz o orzeczeniu WSA w Warszawie

Informowaliśmy na początku kwietnia o ważnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi na decyzję, wydaną przez burmistrza, o zwrocie przez przedszkole części dotacji, rzekomo pobranej w nadmiernej wysokości. Podstawą były obliczenia dokonane przez gminę, które brały pod uwagę nie tylko przedszkola publiczne w tym mieście, ale także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz wydatki bieżące przedszkoli publicznych według wykonania budżetu po zakończeniu roku finansowego, a nie według kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Sąd w pisemnym uzasadnieniu w całości podzielił prezentowany przez nas pogląd, że, po pierwsze, podstawą naliczenia kosztów są wydatki zaplanowane w budżecie, a nie wynikające z jego wykonania po zamknięciu roku finansowego, a po drugie, nie można wliczać do podstawy dotacji kosztów i uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych czy innych placówek, jak punkty przedszkolne.

To kolejny ważny wyrok sądu, potwierdzający te dwie zasadnicze kwestie, stanowiące dla wielu gmin podstawę do zaniżania dotacji. Prowadzone przez nas sprawy cywilne i administracyjne przynoszą kolejne korzystne rozstrzygnięcia dla przedszkoli.

(Wyrok WSA w Warszawie sygn. akt V SA/Wa 2555/13)

WSA Warszawa V SA_Wa 2555_13

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E715407D16

Autor: Robert Kamionowski