Limity wynagrodzeń finansowanych z dotacji w roku 2019 – uzupełnienie

Otrzymaliśmy właśnie z Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedź na pismo w tej sprawie, wyjaśniające, że zmiana ma zastosowanie od września 2019 r.

MEN pisze:

“W związku z podwyżkami dla nauczycieli wprowadzonymi ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287), w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zwiększono się o 9,6%. W ocenie ministerstwa, zwiększenie to powinno być, od września 2019 r., odzwierciedlone w kwocie ustalanej na podstawie limitu określonego w art. 35 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.”

Ponadto, “rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zostało podpisane 26 listopada 2019 r. i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 11 grudnia 2019 r. pod poz. 2387. Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi od września 2019 r. 6 141,09 zł.”

(pismo nr WST-WOOS.3532.169.2019.DC z 12 grudnia 2019)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*