Nowości w dotacjach na 2018

1 stycznia weszły w życie przepisy nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (ustawa z 27 października 2017, Dz.U. z 2017 r. poz. 2203). Zastępuje ona utrzymane w roku 2017 w mocy przepisy ustawy o systemie oświaty, w zakresie spraw finansowych i dotacji.

Tym samym, mamy w 2018 r. trzy (a nawet cztery) obowiązujące ustawy, zamiast jednej, jak przed „reformą”: Prawo oświatowe (plus ustawa wprowadzająca, bardzo ważna), ustawa o finansowaniu zadań oświatowych oraz pozostawione jeszcze niektóre przepisy „starej” ustawy o systemie oświaty.

Nowa ustawa, oprócz spraw finansowania, zawiera także głęboką zmianę Karty Nauczyciela i to także w zakresie dotykającym bardzo mocno niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek. O tym jednak dalej.

Czy i co się zmienia w dotowaniu niepublicznej i publicznej (prowadzonej przez inne osoby, niż samorządy) oświaty?

Dla przedszkoli, nowe przepisy nie wprowadzają istotnych zmian. Ważny może być przepis art. 24, który reguluje zasady wypłacania dotacji, gdy dziecko jest przenoszone do innego przedszkola i nie do końca było wiadomo, które i za jaki okres ma prawo do dotacji. Nowe przepisy nakazują złożenie przez rodziców oświadczenia o wyborze przedszkola i to wskazane przedszkole będzie otrzymywało dotacje, ale od następnego miesiąca po otrzymaniu oświadczenia.

Szkoły realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki, tak, jak dotychczas, będą dotowane według stawek z subwencji oświatowej (metryczki).

Nowością są zupełnie inne zasady dotowania szkół dla dorosłych, które nie będą już otrzymywać dotacji obliczanych według kosztów ponoszonych przez samorządy (powiaty), lecz także według stawek określonych w subwencji oświatowej. Dodatkowo, te licea i szkoły policealne będą mogły dostać dotacje za uczniów, którzy uzyskają świadectwo maturalne lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Zmiany natomiast zachodzą w zakresie wydatkowania dotacji. Katalog wydatków (obecny art. 35) odpowiada temu, który był w poprzednim art. 90 ust 3d u.s.o., ale jest bardzo istotna zmiana. MEN doprowadził do ograniczenia wysokości wynagrodzenia dyrektorów szkół i placówek, pokrywanych z dotacji, do wysokości miesięcznie nieprzekraczającej 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego dla dyrektorów niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, oraz 250% dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek publicznych oraz przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego „konkursowych”.

Wielką nowością od 2019 roku (jest rok vacatio legis tego przepisu) będzie odrębne rozliczanie dotacji, otrzymywanych na uczniów niepełnosprawnych.

Z kolei, zmiana Karty Nauczyciela od 1 września 2018 r. nakazuje zatrudnianie wszystkich nauczycieli w szkołach, przedszkolach i placówkach niepublicznych, na zasadach kodeksu pracy, czyli na umowy o pracę. Nawet MEN nie wie, jak to w niektórych szkołach (np. zaocznych dla dorosłych) i placówkach wprowadzić w życie!

O dalszych nowościach w kolejnych wpisach.

Autor: Robert Kamionowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*