Dotacje na 2018 rok

Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych częściowo zmieniła zasady ustalania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek.

Poniżej, dla łatwiejszego znalezienia i zapoznania się z zasadami, obowiązującymi dla danej szkoły czy placówki, zamieszczamy zestawienie dla rożnych szkół, przedszkoli i placówek, ze wskazaniem konkretnych przepisów.

 

I. Szkoły

1/ Szkoły publiczne prowadzone przez inne osoby, niż j.s.t. w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 25 ust. 1)

Dotacja w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi.

2/ Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 26 ust. 1)

Dotacja w wysokości przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

3/ Szkoły publiczne prowadzone przez inne osoby, niż j.s.t., w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 25 ust. 3)

Dotacja w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi.

Niezależnie od powyższej dotacji, otrzymywać będą na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który zdał egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

4/ Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 26 ust. 2)

Dotacja na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Niezależnie od powyższej dotacji, otrzymywać będą na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który zdał egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

 

II. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego

1/ Przedszkola publiczne prowadzone przez inne osoby, niż j.s.t. (art. 16 ust. 1)

Dotacja w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli.

Na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W przypadku braku w gminie przedszkola, w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole.

2/ Przedszkola publiczne specjalne (art. 16 ust. 3)

Dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy

3/ Publiczne inne formy wychowania przedszkolnego (art. 20)

Dotacja w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

4/ Niepubliczne przedszkola (art. 17 ust. 1) i punkty przedszkolne (art. 21 ust. 1) wybrane w wyniku konkursu

Dotacje jak publiczne przedszkola i punkty przedszkolne.

5/ Pozostałe przedszkola niepubliczne (art. 17 ust. 3)

Dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W przypadku braku przedszkola w gminie, w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole.

6/ Niepubliczne przedszkola specjalne (art. 19 ust. 3)

Dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

7/ Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego (art. 21 ust. 3)

Dotacja w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

 

III. Szkoły podstawowe prowadzące oddziały przedszkolne

1/ Szkoły publiczne prowadzone przez inne osoby niż j.s.t. (art. 18 ust. 1)

Dotacja w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

Na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej gminie.

2/ Niepubliczne szkoły podstawowe „konkursowe” (art. 19 ust. 1)

Dotacje jak dla szkoły publicznej prowadzącej oddziały przedszkolne.

3/ Niepubliczne szkoły podstawowe niespełniające warunków (art. 19 ust. 3)

Dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

Na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej gminie.

 

IV. Placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 Prawa oświatowego

1/ Placówki publiczne prowadzone przez osoby niebędące j.s.t. (art. 28 ust. 1)

Dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

2/ Placówki niepubliczne (art. 29 ust. 1)

Dotacje w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

 

V. Szkoły i placówki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (art. 15)

Publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne, szkoły podstawowe, ośrodki i poradnie niezależnie od dotacji, o których mowa w innych przepisach, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.

Uwaga – dotację na dane dziecko może otrzymać tylko jedna placówka

 

VI. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (art. 30)

Prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. lub osoby fizyczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły oraz placówki, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na uczestnika zajęć w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*