Jak założyć przedszkole niepubliczne (5/6)

Rejestr Placówek Oświatowych

Po przejściu wszystkich powyższych procedur będą Państwo musieli złożyć wniosek o wpis przedszkola do ewidencji placówek oświatowych prowadzonego przez daną gminę.

Wniosek taki, zgodnie z art. 82 ust.2  ustawy o systemie oświaty powinien zawierać

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;
 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
 • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • realizację innych zadań statutowych,
 •  bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 1. statut szkoły lub placówki;
 2. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

Niezależnie od wniosku o wpis placówki do ewidencji placówek oświatowych należy pamiętać o wniosku o udzielenie dotacji na rok kolejny. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty wniosek taki należy złożyć najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok na który dotacja ma być udzielona. Gmina musi bowiem ująć dotację w budżecie na rok kolejny, stąd konieczne jest powiadomienie gminy o planowanym uruchomieniu przedszkola. We wniosku takim należy podac prognozowaną ilość dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola.

W praktyce pojawił się problem, czy aby złożyć wniosek o dofinansowanie na rok kolejny placówka musi być już zarejestrowana w ewidencji placówek oświatowych. W praktyce oznaczałoby to, że cały proces inwestycyjny należy zakończyć najpóźniej w sierpniu danego roku, przy czy, otrzymanie dotacji możliwe jest dopiero począwszy od stycznia roku następnego.

Niestety interpretację taką przyjęła Najwyższa Izba Kontroli. NIK w wielu swoich protokołach pokontrolnych wskazuje że akceptowanie wniosków o dofinansowanie i ujmowanie w budżecie placówek jeszcze nie istniejących stanowi naruszenie przepisów prawa. Między innymi patrz Wystąpienie Pokontrolne z dnia 25 stycznia 2012 – LWA-4112-04-01/2011 S-11-016-LWA-01-01

Należy jednak zwrócić uwagę, że interpretacja NIK nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. Art. 90. ust. 2b Ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia – pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Warunkiem wypłaty dotacji jest więc wyłącznie podanie prognozowanej ilości uczniów, którzy będą uczęszczać do danego przedszkola w kolejnym roku. Niewątpliwie przepis nie warunkuje więc złożenia wniosku o dotację od wcześniejszej rejestracji w ewidencji placówek oświatowych.

Celem przepisu nie jest bowiem zagwarantowanie danych środków istniejącym placówkom a jedynie planowanie budżetu. Jeżeli dana placówka nie powstanie, to środki z budżetu i tak nie będą na taką placówkę wypłacone – zostaną przesunięte na inne cele. Jeżeli dana placówka powstaje, powinna mieć możliwość otrzymywania dotacji od pierwszego miesiąca działalności.

Wprowadzanie w interpretacjach NIKu dodatkowego wymogów w postaci uprzedniej rejestracji placówki w ewidencji placówek oświatowych stanowi więc nadinterpretację prawa, która prowadzi do szkodliwej wykładni prawa w gminach. Niestety w większości gmin stosuje się właśnie tę nieprawidłową wykładnię, zgodnie z którą złożenie wniosku o dofinansowanie możliwe jest dopiero po wpisaniu przedszkola do ewidencji placówek oświatowych.

Konsekwencje są następujące:

– proces inwestycyjny trzeba zakończyć do 31 sierpnia danego roku, tak aby zdążyć jeszcze z wpisem do ewidencji placówek oświatowych oraz z wnioskiem o dotacje do 30 września

– po zakończeniu inwestycji przedszkola są skazane na działanie co najmniej 4 miesiące bez dotacji. Konieczne jest więc zadbanie o odpowiednią rezerwę finansową, która pomoże przetrwać ten najtrudniejszy okres działalności

W najbliższym okresie kancelaria Peter Nielsen & Partners zamierza wystąpić do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o zaniechanie takiej wykładni przepisów. O wynikach wystąpienia będziemy informować w kolejnych wpisach.

2 myśli nt. „Jak założyć przedszkole niepubliczne (5/6)

 1. pytający

  Witam,

  “W najbliższym okresie kancelaria Peter Nielsen & Partners zamierza wystąpić do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o zaniechanie takiej wykładni przepisów. O wynikach wystąpienia będziemy informować w kolejnych wpisach.”

  Zmieniła się ta wykładnia na korzyść zakładających przedszkole?
  Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  1. pnplaw_adm Autor wpisu

   Dzień dobry,
   Od czasu wpisu z 2014 r istotnej zmianie uległy przepisy prawa. Obecnie kwestia jest regulowana przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych.
   Pozdrawiam,
   Lech Gniady

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*