Opodatkowanie wynagrodzenia dyrektora

Ustawa o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 827) wprowadziła m.in. zmianę art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d Ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2013 r. poz. 87 z późn. zm.) (dalej: u.s.o.). Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 roku, jasno i bezpośrednio określono, że dotacje mogą być wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola czy innej formy wychowania przedszkolnego, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego.

Pojawiły się w związku z tym wątpliwości, czy wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole niepubliczne oraz pełniącej funkcję dyrektora tej placówki korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

W pierwszej kolejności, należy zauważyć, iż osoba fizyczna prowadząca niepubliczne przedszkole uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które stanowią źródło przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361) (dalej: u.p.d.o.f.). Wynika to z faktu, iż w świetle definicji działalności gospodarczej, zawartej w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., prowadzenie niepublicznych szkół, o których mowa w u.s.o., jest rodzajem aktywności określonej jako „działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Mimo, że art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi, iż prowadzenie przedszkola nie jest działalnością gospodarczą, to na potrzeby podatku dochodowego przychody uzyskane w wyniku prowadzenia przedszkola traktuje się jak przychody z działalności gospodarczej.

Co więcej, zgodnie z ustawą podatkową nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika. Wartość pracy osoby pełniącej funkcję dyrektora przedszkola lub pracownika dydaktycznego – nie stanowi więc kosztu uzyskania przychodu z tej działalności.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f. dotacja stanowi przychód z działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania. Stosownie natomiast do art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dotacji. Nie należy ujmować ich zatem w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Podsumowując, dotacja nie stanowi dla osoby fizycznej prowadzącej przedszkole czy szkołę oraz pełniącej funkcję dyrektora tej placówki, wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 129 u.p.d.o.f. Wynagrodzenie za pracę w niepublicznych szkołach nie stanowi w takiej sytuacji odrębnego (powtórnego) źródła przychodów. (źródło: IPTPB1/415-368/13-4/AP)

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznych indywidualnych interpretacjach podatkowych, m.in. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB1/415-231/14-2/AP z 2.07.2014r.; Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ILPB1/415-353/14-2/TW z 11.06.2014r.; Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPB1/415-272/14/AK z 3.06.2014r.; Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPB1/415-106/14/AK z 10.04.2014r.

Wprawdzie interpretacje te mają wiążący skutek wyłącznie w sprawach, w których zostały wydane, to jednak ilość pozytywnych interpretacji w tym zakresie pozwala przypuszczać, że stanowisko to jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe.Niemniej jednak w celu wyeliminowania ryzyka podatkowego w zakresie opodatkowania wynagrodzenia dyrektora przedszkola niepublicznego, każdorazowo zalecane jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

autor: Anna Mata, doradca podatkowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*