Sposoby informowania placówek o wysokości aktualnej dotacji

Często przy otrzymywaniu dotacji pojawia się problem, jaka jest wysokość aktualnej dotacji na ucznia. W ustawie brak jest przepisów, które regulowałyby kwestię, czy organ przekazujący miesięczną dotację zobowiązany jest informować placówki oświatowe o jej wysokości, przypadającej na jednego ucznia. Tak samo, nie ma obowiązku, aby przy przelewaniu dotacji na rachunek placówki podawać szczegółowe wyliczenie tej kwoty. Takich procedur zwykle nie zawierają także uchwały rad gmin, dotyczące udzielania dotacji.

Wytworzyła się w związku z tym pewna praktyka, bardzo niejednolita w skali kraju. Wiele jednostek samorządowych wysyła po prostu do placówek informacje, bez żadnej szczególnej formy, o wysokości dotacji na bieżący rok, a w przypadku zmiany, o aktualnej wysokości dotacji.

W innych przypadkach, tego rodzaju informacja jest zawarta w zarządzeniach organu wykonawczego gminy (wójt, burmistrz). Są to jednak, szczególnie w przypadku zarządzeń,  informacje ogólne, nie w skali konkretnego miesiąca i konkretnej placówki, lecz informacje o wszystkich udzielanych dotacjach, obowiązujące do czasu ewentualnego ponownego przeliczenia wysokości dotacji i poinformowania o tym beneficjentów.

W zasadzie, sama placówka, znając liczbę podanych przez siebie uczniów w danym miesiącu oraz aktualną wysokość dotacji, powinna sprawdzić, czy kwoty się zgadzają. Często zachodzi jednak sytuacja, gdy urząd nie informuje o bieżącej wysokości dotacji, a po prostu przelewa pewną kwotę na rachunek placówki. Wtedy placówka powinna zwrócić się do urzędu o wyjaśnienie, jaka jest wysokość dotacji.

Nie ma zatem jednego, powszechnie obowiązującego sposobu, w jaki gminy miałyby informować o wysokości dotacji. Może to powodować trudności, ale w tym wypadku zawsze istnieje możliwość oficjalnego wystąpienia do urzędu o podanie takich informacji.

Zgodnie z panującą wykładnią przepisów, czynności polegające na obliczeniu wysokości dotacji w danej gminie, mają charakter księgowy, techniczny, nie są czynnościami stricte prawnymi. Jeszcze kilka lat temu, te czynności nie podlegały żadnej kontroli sądowej ani administracyjnej, gdyż sądy administracyjne odmawiały uznania ich za określone czynności prawne. Sytuacja zmieniła się w 2012 r, gdy sądy administracyjne zmieniły swoje stanowisko i uznały, że czynności obliczania dotacji podlegają także kontroli sądowej. Na ten temat pisaliśmy w artykule „Wysokość dotacji dla przedszkoli można zaskarżyć” z 27.03.2014. Nie powtarzając tego tematu, istnieje możliwość skarżenia ustalenia wysokości bieżącej dotacji także na drodze sądowo-administracyjnej.

autor: radca prawny Robert Kamionowski 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*