Zatrudnianie nauczycieli na umowę o pracę bez zmian

Szanowni Państwo,

Odbieram ostatnio dziesiątki telefonów od osób prowadzących w sprawie zatrudniania nauczycieli i specjalistów na umowę o pracę.

Pytacie Państwo, czy coś się zmieni, i dlaczego nie?

Ja nie znam żadnych projektów zmiany tych przepisów, chociaż także do mnie docierają pogłoski. Jednak nie ma żadnego projektu w tej sprawie.

Przeciwnie, MEN przygotowało nowelizację ustaw, m.in. Prawa oświatowego i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ale nie ma tam mowy o nowelizacji przepisów o zatrudnianiu w placówkach niepublicznych.

Informacja MEN jest pod tym adresem

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekt-nowelizacji-ustawy-prawo-oswiatowe-skierowany-do-konsultacji-spolecznych-i-uzgodnien-miedzyresortowych.html

a sam projekt ustawy opublikowano tutaj

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313102/katalog/12518250#12518250

I przy tej okazji, jak to często bywało, MEN jeszcze bardziej dociska śruby dla oświaty niepublicznej, znowu przez ograniczenie wynagrodzeń. Pamiętają Państwo przepis o limitach wynagrodzeń z dotacji 150% dla niepublicznych i 250% dla publicznych. Teraz MEN posuwa się jeszcze dalej, mianowicie chce wprowadzić taki zapis:

„a)       roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy, o którym mowa w art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) – w wysokości nieprzekraczającej:

–         250% 12-krotnego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,

–         150% 12-krotnego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek,

I dodatkowo dalsze ograniczenia:

„2a. Dotacja, o której mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–30, art. 31a ust. 1 i art. 32, może być wykorzystana na pokrycie wynagrodzenia osoby fizycznej, zgodnie z ust. 1 lit. a, wynikającego wyłącznie z jednej umowy zawartej z tą osobą fizyczną w danym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce.”,

Ten przepis ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Ja, niestety, nie mam wpływu na legislację i nowe przepisy …. Bardzo proszę, namawiam gorąco, do kierowania uwag, zastrzeżeń i problemów bezpośrednio do MEN, najlepiej wprost do Pani Minister.

Jeśli MEN będzie trwał w poczuciu dobrze wykonanej pracy, to oświata niepubliczna nic nie zyska! Tylko akcja właścicieli może obudzić ministerstwo, ze naprawdę tymi rozwiązaniami szkodzą niepublicznej oświacie, a tak naprawdę wszystko zmierza do całkowitej likwidacji niepublicznego szkolnictwa!

Robert Kamionowski

 

3 myśli nt. „Zatrudnianie nauczycieli na umowę o pracę bez zmian

 1. Andrzej Tokarski

  Niestety za słaby jestem w te kwestie więc muszę dopytać: co konkretnie utrudnia 1 z podkreślonych na czerwono zapisów (kwestia maksymalnego wymiaru czasu pracy ?). Po co w ogóle taki zapis został wprowadzony? Jeśli dobrze rozumiem drugi podkreślony zapis chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w których ktoś zatrudnia (przykładowa sytuacja) pracownika na 2 odrębne umowy w tej samej szkole (czy można tak?) wypłacając mu na podstawie każdej z tych umów owo 150 % i w ten sposób podwajając stawkę wynagrodzenia? (chyba jednak źle rozumiem, bo przypuszczam, że tak robić nie wolno…)
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  1. Tara16

   Chodzi chyba o to że do tej pory wynagrodzenie jest określone w formie maksymalnej bez względu na wymiar czasu pracy. Po zmianie wysokość wynagrodzenia będzie uzależniona od wymiaru czadu pracy czyli cały etat to np 200% maksymalnej kwoty A 1/2 etatu to 50% wynagrodzenia

   Odpowiedz
   1. pnplaw_adm Autor wpisu

    Tara16 ma rację, z tym, że “pełen etat” to 100% maksymalnej kwoty, czyli odpowiednio 150% lub 250% średniego wynagrodzenia.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*