Tylko do 30 września składa się wnioski o dotacje

Przypominamy, że 30 września to nieprzekraczalny termin składania wniosków o udzielenie dotacji na następny rok. Ten obowiązek jest określony przepisami ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do wszystkich dotowanych placówek niepublicznych. Dotyczy zarówno wniosków o dotację podstawową, jak i wniosków o dotację dla placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju, a w tym zakresie odnosi się także do placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące j.s.t.

Szkoły, przedszkola i inne placówki składają wnioski na formularzach (wzorach), ustalonych uchwałą rady danej gminy.

Co ważne – placówki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju, zgodnie z przepisami art. 90 ust. 1a oraz art. 80 ust. 2c, składają odrębne wnioski! Złożenie samego wniosku o dotację dla przedszkola czy szkoły, bez wskazania prowadzenia wczesnego wspomagania, nie będzie podstawą do wypłacania dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Jeśli na wzorze Waszej gminy nie ma miejsca na wniosek o dotację na WWR, należy go samodzielnie uzupełnić bądź złożyć na piśmie drugi wniosek, używając formularza tylko jako wzoru do zamieszczenia tych informacji.

Placówki prowadzące WWR otrzymywać będą dwie dotacje, jedną „ogólną”, na każdego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym, a drugą dla dzieci z wczesnym wspomaganiem, obliczaną według subwencji oświatowej.

Warto także przypomnieć, że we wniosku placówka określa PLANOWANĄ liczbę uczniów. W praktyce, w następnym roku faktyczna liczba uczniów może być inna, niż podana we wniosku, ale zawsze dotacja musi być wypłacana na rzeczywistą, faktyczną liczbę dzieci. Nie jest dopuszczalne ograniczanie dotacji do liczby podanej we wniosku!

Analogicznie, placówki, które prowadzą wczesne wspomaganie, podają liczbę planowaną. Jeśli w danej chwili nie ma takich dzieci w placówce, to i tak warto podać jakąkolwiek liczbę na następny rok, nawet 1 dziecko, gdyż inaczej nie uzyska się prawa do dotacji nawet wtedy, gdy w ciągu roku pojawią się takie dzieci! Oczywiście, gdy placówka jest przygotowana do prowadzenia WWR.

Nie jest natomiast dopuszczalne, co się niestety często zdarza, że gminy odmawiają wypłacania dotacji na dzieci niepełnosprawne z orzeczeniami, które nie zostały wskazane we wniosku z września, a pojawiły się w placówce w następnym roku. Odmowa wypłacania dotacji przez gminę na tej podstawie, że gmina nie otrzymuje na te dzieci subwencji oświatowej (bo ich nie zgłoszono w SIO, gdyż we wrześniu nie byli uczniami…) – jest niedopuszczalna i sprzeczna z ustawą.

Na koniec warto jeszcze przypomnieć o możliwościach zmiany terminu składania wniosków o dotacje. Zgodnie z przepisem art. 90 ust 2g:

„Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, ośrodek lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o których mowa w ust. 2a, 2b, 2d, 3 i 3a, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3 i 3a, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.”

Ten przepis ma istotne znaczenie i zastosowanie szczególnie do nowych placówek, tworzonych w trakcie roku kalendarzowego, który jest rokiem budżetowym. Jeśli placówka dopiero jest tworzona i nie uzyska wpisu do 30 września, a nawet nie złoży w tym czasie wniosku o spis, zawsze może ubiegać się u wójta czy burmistrza o odstąpienie od terminu i zgodę na złożenie wniosku później, gdy już będzie zarejestrowana. Pozwoli to uniknąć kłopotliwych sporów, czy dotację należy wypłacać w nowym roku. Tak samo, placówki otwierane w trakcie roku, np. od 1 września, mogą ubiegać się o dotacje już od tej daty, a nie od 1 stycznia następnego roku.

Należy jednak nadmienić, że decyzje organu gminy w tych sprawach są fakultatywne i uznaniowe, w praktyce zależeć będą od dobrej woli organów gminy i stanu jej budżetu. Niestety, w tym zakresie placówki zdane są na uznaniowość organu gminy, ale oczywiście warto występować z takimi wnioskami jak najprędzej, nie czekając na upływ terminu 30 września.

autor: Robert Kamionowski, radca prawny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*