Opodatkowanie wynagrodzenia dyrektora placówki niepublicznej

Od stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje w zakresie opodatkowania  wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę.

Zmiany wynikają z nowych zapisów w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)(dalej: “PIT”). Od stycznia 2017 roku wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36 (art. 21 ust 129 PIT). Podstawą powyższej zmiany jest ustęp 36. Zgodnie z jego brzmieniem – zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Powyższe oznacza, że począwszy od nowego roku 2017 podatek dochodowy zostanie pobrany m.in. od wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej publiczną lub niepubliczną: szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego.

Warto podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym, osoby fizyczne, o których mowa powyżej, mogły pobierać wynagrodzenie z dotacji, które korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego. Stanowisko to zostało potwierdzone w licznych indywidualnych interpretacjach podatkowych. Szerzej na ten temat pisałam w artykule “Opodatkowanie wynagrodzenia dyrektora”.

autor:  Anna Mata, doradca podatkowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*