Zmiany w ustawie dotyczącej zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę

Po zaledwie dwóch miesiącach obowiązywania przepisów nakazujących zatrudnianie nauczycieli wyłącznie na umowę o pracę, na mocy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie zmieniony art. 10a Karty Nauczyciela.

Widocznie okazało się, że wspaniałe przepisy, z których MEN był tak dumny i bronił ich z zaciekłością, nie bardzo się sprawdziły.

Czego dotyczy zmiana?

W art. 10a dotychczasowa treść stała się ust. 1, oraz dodano ust. 2 i 3 w brzmieniu:

 1. W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.
 2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2, prowadzący zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę, musi spełniać warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4. Przepis art. 10 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

Nowy przepis pozwala zatem na zatrudnianie nauczycieli (tych, co do których nie ma wątpliwości, że dotychczas zostali objęci nakazem zatrudnienia na umowę o pracę), także na umowach cywilnoprawnych, w wymiarze do 4 godzin tygodniowo. Nie mogą w tym zatrudnieniu „przeważać” cechy stosunku pracy, czyli bezpośrednia podległość, wykonywanie pracy pod nadzorem przełożonego, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Warto też dodać, że MEN odpowiadając wcześniej na liczne pytania, kto jest nauczycielem i kogo należy zatrudniać w ramach umów o pracę, odsyłał do swojego stanowiska zamieszczonego na stronie internetowej MEN z dn. 29 sierpnia 2018 r. Niestety, po jakimś czasie ta informacja została usunięta… Ale to nawet lepiej, bo stanowisko było mało wiarygodne i bez uzasadnienia.

Nawiasem mówiąc, Pani Minister chwali się osiągnięciami i wzrostem w zatrudnieniu nauczycieli: https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-w-drugim-roku-wdrozonej-reformy-edukacji-dane-z-systemu-informacji-oswiatowej

Tyle tylko, że ten wzrost to dzięki Wam, właścicielom niepublicznych placówek, gdyż – jak napisano w komunikacie – policzono zatrudnienie w niepublicznej oświacie, dodając teraz etaty nauczycieli zatrudnionych niepublicznych przedszkolach i szkołach.

Robert Kamionowski

Jedna myśl nt. „Zmiany w ustawie dotyczącej zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę

 1. Edyta

  Witam serdecznie
  Prowadzę Niepubliczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, w której mamy zajęcia z dziećmi z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju(dotowane przez Powiat). W związku z dodaniem do KN arty 10a dotyczącego zmian w zatrudnianiu nauczycieli od września 2018 wszystkich pracowników zatrudniłam na cząstki etatów (3/40, 4/40 itd). W związku ze styczniowymi zmianami od 1 .09 .2019 chciałam wrócić do zatrudniania pracowników na zlecenie lub firma-firma, bo nie pracują u mnie więcej niż 4 h tygodniowo, a treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy . Napisałam zapytanie do MEN zapytanie( żeby mieć oficjalną odpowiedź na piśmie) czy na pewno mogę to zrobić, na co dostałam odpowiedź , że nie ponieważ wg nich pracownicy świadczący zajęcia z WWR muszą, być zatrudniani na umowy cywilnoprawne.Cytuję fragment odpowiedzi” (…)Niezależnie od ww. zmiany ustawowych, warunkiem realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej jest spełnienie wymagań określonych przepisami prawa. Przepis art. 127 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.1 jednoznacznie wskazuje, że m.in. w niepublicznych poradniach, które spełniają warunki określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (…). Jednym z ww. warunków jest zatrudnienie nauczycieli wchodzących w skład zespołu. Zgodnie z przepisami § 3 ww. rozporządzenia, w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda. W zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą wchodzić również inni specjaliści.
  Zatem do zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie można stosować rozwiązań zawartych w znowelizowanym art. 10a ustawy – Karta Nauczyciela.
  Należy zaznaczyć, że powyższe stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej ma jedynie charakter opinii i nie stanowi obowiązującej wykładni prawa.”
  Do tej pory wszystkie Poradnie i Przedszkola jakie znam zatrudniały terapeutów do WWR na zlecenia, a teraz okazuje się, że nie powinny TEGO ROBIĆ JUŻ OD 2016 R?Nie widzę też w art. 127 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r informacji o rodzaju umowy, a jedynie słowo “zatrudnienie”. Poza tym to właśnie na liczne listy i prośby właścicieli Poradni świadczących zajęcia w ramach wwr zostały wprowadzone te nowelizacje, a teraz okazuje się, że Poradni to nie dotyczy:(Czy mógłby Pan jako autorytet w dziedzinie prawa edukacyjnego i w nawiązaniu do w.w. artykułu ustosunkować się do tych informacji?
  Z wyrazami szacunku

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*